جدول برنامه کلاسها
برای تمامی گروهها

پاییز 1394

شنبه
اتاق ساعت گروه کلاس استاد
#1 17:30 - 18:30 پرورش بوقلمون -
#2b 16:00 - 17:30 پرورش بلدرچین -
#4a 19:30 - 21:00 کیوی -
#34 17:30 - 18:30 مقاله نویسی -
#1b 17:30 - 18:30 پرورش زالوی طبی -
#5b 17:30 - 18:30 پرورش کبوتر گوشتی -
چهارشنبه
اتاق ساعت گروه کلاس استاد
#4a 19:30 - 21:00 تغذیه جنین ماکیان -
#34 17:30 - 18:30 جوجه کشی در منزل -
#1b 17:30 - 18:30 نرم افزار سیف -
#2b 16:00 - 17:30 نرم افزار اندنوت -
دوشنبه
اتاق ساعت گروه کلاس استاد
#34 17:30 - 18:30 جیره نویسی طیور -
#1b 17:30 - 18:30 جیره نویسی گوسفند -